Digitale ALV

Beste allemaal,

Zoals wel bekend is het al enige tijd niet mogelijk om een ALV te organiseren en we zien nog weinig ruimte om echt met de leden bij elkaar te komen.

Zodoende hebben we besloten om via Google Meet een aantal avonden op de agenda te zetten waarin we online zullen vergaderen. De agendapunten zullen zodoende ook worden gesplitst per onderwerp, zodat er per digitale bijeenkomst een focus blijft op desbetreffende onderwerpen en de vergadering niet te lang gaat worden.

Week 1;
Financieel overzicht 2019 (penningmeester)

Begroting 2021 - stempunt

Tarievenlijst 2021 – stempunt

Ingekomen punten;

·         bestuursfuncties openstaand: voorzitter, bestuurslid algemeen?

·         Ledencommissie – stopzetten of voortzetten?

·         Technisch; volledige deelnames kunnen betalen via website

Week 2;
Fokkerij – commissie fokkerij – nieuwe leden & hun taken

Wijzigingen jurykorps (nieuwe juryleden)

Fokprogramma Drum Horse

Opname ouderdieren zonder dekbon

Ingekomen punten;

·         Evaluatie zwaar/midden Cob type (geen stempunt, slechts 1 keuringsseizoen gefunctioneerd)

·         Onderverdeling jonge paarden

·         Actiepunt 2021, hoe verder na Corona

·         promotie stamboek c.q. Tinker

·         Aanpassing keuringsboekjes types

Week 3;
Agenda 2021 (ovb C19 maatregelen)

Organisatie evenementen & Locaties

Voorbrengen, aanpassingen in kosten voor deelnemer en sponsors hiervoor

Hengstenkeuring 2021 – 27 maart te Achterveld – enkel voor dekdienst

Hengsten –kampioenskeuring – plannen najaar?

Ingekomen punten;

·         Reeds GGK hengsten niet meer als ruin op Reguliere Keuring, enkel nog model

·         Technisch, kunnen selecteren welke voorbrenger per keuring

·         Dhr. Veldjesgraaf zijn verhaal (max 10 minuten)

Alle vergaderingen vinden plaats via Google Meets, stemmen wordt zodoende digitaal uitgevoerd. Machtigingen dienen minimaal 3 werkdagen voor de geplande vergadering per email te worden gecommuniceerd naar het bestuur. Elk geregistreerd lid (die ook contributie over kalenderjaar 2021 heeft betaald) mag een machtiging vergeven aan een ander lid die ook aan de eerder genoemde voorwaarden voldoet. Een gemachtigde mag maximaal 2 machtigingen van andere leden ontvangen.

 Nieuwe inkomende stukken dienen minimaal 14 dagen voor de geplande vergadering per email te worden gecommuniceerd naar het bestuur.
De definitieve agenda zal 2 weken voor de vergadering bekend worden gemaakt. In de vergadering zal niet worden gestemd over punten die niet op de agenda staan.

 Gereserveerde data;

Week 1; 11 februari om 19.30 uur

Week 2; 18 februari om 19.30 uur

Week 3; 25 februari om 19.30 uur

 
Leden die deze online ALV’s willen bijwonen dienen zich hiervoor vooraf op te geven via nsvtkantoor@gmail.com

Geef ook gericht aan of je alle of slechts 1 of 2 van de avonden aanwezig wenst te zijn.  Bij opgave graag je lidnummer en/of NAW gegevens te vermelden.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

 

 

Battie Hengstenspecial 2021

Gemaakte afspraken op de 
Hengsthoudervergadering 2019:

 • Minimaal 300 en maximaal 600 woorden. 
  (advertenties worden niet geplaatst)
 • Goede kwaliteit foto’s. Foto’s gemaakt met een camera en niet met een mobiele telefoon. foto moet minimaal 300 DPI zijn.
 • De dekvoorwaarden worden geplaatst.

Stuur uiterlijk 15 Februari, maar het liefst eerder je artikel in op:
nsvtbattie@gmail.com

Alles op een rijtje:

 • Lever een artikel met foto’s ter grootte van 1 A4 aan.
  De foto’s dienen van goede kwaliteit te zijn (minimaal 300 DPI)
 • Aan jezelf de keuze wat je vertelt in je artikel
  Lever je het artikel na de deadline van 15 Februari aan dan zal het artikel niet worden geplaatst.
 • Op het moment dat het artikel is aangeleverd kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht.

Enkele ideeën:
Een halve pagina over de hengst en op de andere helft een stukje over zijn nakomelingen.
Een leuk verhaal
Hoe is hij thuis/ op stal?
Wat doe je met je hengst?

Voorpagina:
Iedere hengstenhouder levert 1 foto aan die ze graag op de voorpagina zouden willen zien. Alle namen doen we in een (online) pot en trekken hieruit één naam. De foto dient bij het artikel te worden aangeleverd.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 NEDERLANDS STAMBOEK VOOR TINKERS

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 NEDERLANDS STAMBOEK VOOR TINKERS

Bij deze wil het Nederlands Stamboek voor Tinkers alle leden van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering.

 Graag willen wij u op de volgende punten attenderen:

-         Het voordragen van agendapunten, geschiedt met een schriftelijke motivatie, uiterlijk vier weken voor de gestelde datum van de algemene ledenvergadering.

-         Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering, dan bent u vrij om  iemand te machtigen om uit uw naam te stemmen. Een lid kan daarbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden. De volmacht dient schriftelijk via het stamboekkantoor te worden aangevraagd. 

-         Stemmen over zaken geschiedt bij het opsteken van een vooraf verkregen papier. De besluitvorming geschiedt bij een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige stemgerechtigde en gevolmachtigde leden. Stemmingen over personen geschiedt schriftelijk(stembiljet) en anoniem. Onduidelijke of blanco stembiljetten worden buiten beschouwing gelaten. Verkiezing met goedkeuring zonder stemming is toegestaan indien er slecht één kandidaat is.

 -         In het geval van voorgenomen verkiezingen van functionarissen , ontvangen de leden door zorg van het bestuur, ten minste vier weken vóór de vergadering de namen van personen die door het bestuur worden voorgedragen. Mocht u interesse hebben en u zich kandidaat willen stellen voor één van de beschikbare functies binnen het bestuur, kan dit via nsvtkantoor@gmail.com.

Beschikbare/verkiesbare functies:

GEEN                   

De definitieve agenda zal 2 weken voor de vergadering bekend worden gemaakt.
In de vergadering zal niet worden gestemd over punten die niet op de agenda staan.

Concept Agenda

ALV 24 Oktober 2020

1.       Opening

2.       Vaststellen agenda ALV

3.       Notulen ALV November 2019

4.       Financieel 2019 – Verslag & Rapportage door penningmeester

5.       Tarievenlijst en administratiekosten 2021

6.       Begroting 2021

7.       Ingediende stukken:                  

 8.       Commissie fokkerij:      Uitbreiding jurykorps

                                                                                                                                                                            9.       Ledencommissie wordt opgeheven                                     

10.   Actiepunten agenda 2020

11.   Rondvraag

Sluiting

Aanvullende informatie over de gestelde agendapunten vind u in uw mailbox of zijn op te vragen via onderstaand emailadres.

Mocht u vragen hebben omtrent de agendapunten kunt u deze stellen door een mail te sturen naar nsvtkantoor@gmail.com

Aftreden Voorzitter

Zondag 13 Oktober 2019

Tot onze grote spijt dienen wij mede te delen dat onze voorzitter helaas te kennen heeft gegeven af te treden als voorzitter/bestuurslid, dit in verband met het feit dat zijn carrière (redelijk onverwacht) een behoorlijke impuls heeft gekregen en hij niet meer de tijd heeft om zijn functie naar behoren in te vullen.
Gelukkig raken we Ben niet geheel kwijt als vereniging, hij zal hierna als commercieel/financieel consulent een rol spelen, vooral voor de afdeling inkoop (denk bijvoorbeeld aan bekers voor de keuringen, website, Battie).
Dit betekent wel echter dat er een vacature open komt te staan voor Voorzitter van het bestuur. Wij hopen dat iemand zich aanmeldt voor 8 november (met het oog op de ALV van 23 november)

Wat zoeken we;
• Persoon die stevig in de schoenen staat, met een natuurlijk overwicht
• Iemand met ervaring in het zakenleven, management (dit mag ook een pensionada zijn die graag wat om handen wil hebben) en levenservaring
• Bij voorkeur een man boven de 40 jaar (lees, bij voorkeur, een vrouw van 32 die alle kwaliteiten heeft is vanzelfsprekend ook welkom!)
• Iemand met minimaal 15-25 uur per week beschikbaar
• Betrokken bij de vereniging, hoeft echter niet perse verstand te hebben van houden/fokkerij van paarden/Tinkers, echter wel in staat zijn om de theorie snel tot zich te nemen.
• Objectief & neutraal persoon, het belang van de vereniging gaat ten aller tijde voor het eigen belang.
Deze baan is helaas onbetaald en tevens niet altijd even dankbaar, maar doorgaans worden de vrijwilligers en bestuursleden van het NSvT erg gewaardeerd.
De voorzitter heeft tot taak:
• De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging. Het bijeenroepen van de vergaderingen van bestuur en dagelijks bestuur (indien er sprake is van een dagelijks bestuur);
• Het –tezamen met de secretaris- bijeenroepen van de algemene vergaderingen;
• Hij/zij leidt de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.
• Hij/zij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en
 houdt ook buiten de vergadering toezicht op deze handhaving.
• Hij/zij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering zelf daarover geen besluit neemt.
• Hij/zij handhaaft de orde in de vergadering.
• Hij/zij ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen.
• Het – in overleg met het bestuur – representeren van de vereniging en van het bestuur naar buiten.
Voel jij je aangesproken en zie je dit zitten? Of weet je iemand waarvan je overtuigd bent dat deze geknipt is voor de job? Twijfel niet, contacteer het zittende bestuur op nsvtkantoor@gmail.com !

We zitten ze achter hun broek aan!

Momenteel ondervinden wij helaas de nodige problemen/vertraging met de post. De uitslag van de pssm1/pssm2 paneltest kan hierdoor langer op zich laten wachten als normaal. Mocht u nog geen uitslag hebben ontvangen neemt u dan alstublieft contact op.

Onze excuses voor het ongemak!

Bonte nieuwtjes September 2019

Reguliere Keuring & Centrale Keuring Achterveld

 september 2019

De inschrijving is gesloten! We hebben 33 deelnemers voor de RK mogen registreren en reeds 16 voor de CK! En natuurlijk zullen op de reguliere keuring nog extra deelnemers voor de Centrale worden geselecteerd.
Het zal een spannende strijd worden met de extra Best Overall prijs voor de Reguliere Keuring, de Nederlandse Kampioenen en natuurlijk ook nog de megaprijs, namelijk de Best Over All van Nederland! Deze schitterende schaal is al besteld en wij hebben hem al in onze handjes gehad, maar we overhandigen hem graag op 28 september!
Wil je komen kijken? We starten om 09.30 uur op zaterdag met de Reguliere Keuring, locatie Manege de Mallejan, 3791 VJ Achterveld, Nederland

Finale Zomercompetitie & Afscheid Commissie Sport

 september 2019

Zoals eerder al aangegeven vindt op 29 september de laatste NSvT (koudbloed) wedstrijd plaats, welke meteen de finale van de zomercompetitie is. Inschrijven kan nog via nsvtsport@gmail.com hoewel de startlijsten inmiddels behoorlijk gevuld zijn! Ook dit evenement vindt plaats op Manege de Mallejan.

Adverteren volgende Editie Battie;

 september 2019

De nieuwe Battie ligt inmiddels bij iedereen in de bus. De opmaak was deze editie nog uitbesteed maar zal de volgende editie binnenshuis worden gedaan. Tevens hebben we een nieuwe drukker, die veel tijd en energie heeft gestoken in zowel het magazine als in de enveloppen. Wij zijn er blij mee! Opmaak technisch zijn er verbeterpunten, dus die nemen we zeker mee in de volgende editie.
Adverteren wordt dus ook vanaf heden intern geregeld, dit is voor iedereen beschikbaar! De prijzen zijn standaard als volgt (fullcolour);
¼ pagina - €40,-
½ pagina - €70,-
1 pagina - €115,-
1 pagina (achterzijde magazine) - €125,- - VERKOCHT
 
NU VOOR LAATSTE EDITIE 2019 – 20% KORTING OP ALLE ADVERTENTIES!  Reserveren & aanleveren van de advertenties graag voor 15 november op nsvtbattie@gmail.com  

Bontjes (alleen voor leden)

 september 2019

Vanaf heden mogen kleine oproepjes zoals;
ik zoek een verzorger, ik heb een Tinker te koop (hierbij dient wel de pssm1 status aangegeven te worden, zijnde getest + uitslag of niet getest), ik zoek een menwagen, vervoer gezocht/aangeboden etc. gratis worden aangeboden in de Battie. Let op, enkel tekst! Lever dit aan op nsvtbattie@gmail.com voor 15 november.  Indien je een foto erbij wil plaatsen kan dit via de reguliere wijze van adverteren.  

Blanco Paspoorten;

september 2019

Regelmatig krijgen wij vraag naar blanco paspoorten (dit betekent geen afstamming, ras vermelding en NSvT logo op de voorzijde), een I&R document. Vanaf heden kunnen we dit scherp geprijsd aanbieden, namelijk voor €60,00 inclusief chippen, voorrijkosten etc en BTW. Bij afname van 5 of meer paspoorten (in 1x) wordt er korting berekend. U kunt hiervoor contact opnemen met nsvtkantoor@gmail.com, zodat desbetreffende paspoortconsulent direct contact met u opneemt voor de details en een afspraak. 

KERSTFOTO voor poster Battie;

september 2019

De volgende editie van de Battie wordt een kerst-editie. Ook al zitten we nog maar net in de herfst, voor je het weet is het tijd om de boom op te zetten en de kalkoen te braden. Wij willen bij de volgende editie graag een extra poster mee laten drukken en sturen en  deze wordt vanzelfsprekend in kerst-stijl. Dit dient dus een foto in groot/origineel formaat te zijn, vanzelfsprekend met een Tinker (of meerdere), in kerststijl. Doorgaans zijn foto’s gemaakt met een mobiele telefoon niet geschikt!  Insturen? Graag op nsvtbattie@gmail.com  -> voor 15 november.  Foto’s die gelinkt wordt of geplaatst worden op Social Media worden niet meegenomen in de selectie. Indien je een grote voorraad foto’s hebt, verzoeken we je om er maximaal 3 te verzenden. Gebruik je een foto van een professionele fotograaf? Vraag dan vooraf toestemming en een origineel bestand zonder logo.

Vacature bestuur;

We hebben nog een vacature binnen het bestuur, hoewel we niet geheel snappen waarom. Want uiteindelijk wil iedereen graag belangeloos en vrijwillig minimaal 15 uur per week aan de slag voor zijn/haar favoriete vereniging en alle dankbaarheid van de leden in ontvangst nemen!
 
We zoeken een nieuwe secretaris. Hieronder een korte beschrijving van de werkzaamheden; 

- De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, ondertekent alle uitgaande brieven en legt de belangrijke uitgaande brieven ter beoordeling en medeondertekening aan de voorzitter voor. 
- De secretaris maakt de notulen van de algemene vergadering en van de bestuursvergaderingen.  
- Hij/zij zendt de notulen in concept aan alle bestuursleden en agendeert de behandeling daarvan voor de eerstvolgende bestuursvergadering.  
- Hij/zij ondertekent notulen na, eventueel gewijzigde, vaststelling samen met de voorzitter en neemt de eventueel door het bestuur aangebrachte wijzigingen tevens op in de notulen van de vergadering waarin deze tot wijzigingen werd besloten. 

 - Hij/zij draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijbehorende stukken voor de algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen en ziet toe op tijdige verzending daarvan. 
- Hij/zij doet in iedere bestuursvergadering mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het bestuur gerichte of voor het bestuur bestemde, maar bij andere bestuursleden ingekomen brieven, worden onverwijld door deze bestuursleden aan de secretaris doorgezonden. 
- Hij/zij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle inkomende, een afschrift van alle uitgaande correspondentie en alle vergaderstukken en notulen, ook alle overige voor de vereniging van belang zijnde stukken worden opgenomen.
- Hij/zij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bij houden van een ledenregister, waarin de namen, adressen en het soort lidmaatschap van alle leden zijn opgenomen. 

Voel jij je helemaal geroepen en aangesproken? Mooi! Want we wachten al een tijdje op je! Stuur ons een mail op nsvtkantoor@gmail.com of app ons op 0653658082 

Belangrijk nieuwsbericht

Bestuurswisselingen

24 juni 2019

Per 1 juni is onze zeer gewaardeerde Sanne Vink afgetreden als bestuurslid (secretaris), sinds deze datum heeft ze geen beslissingsbevoegdheid meer gehad. Ze zal nog wel beschikbaar zijn voor de PSSM en andere genetische testen gelukkig! Dit betekent wel dat we een vacature hebben voor de functie van secretaris! Mocht jij hierin interesse hebben, vernemen we dit graag op nsvtkantoor@gmail.com  De vacature zal op kort termijn op onze website worden geplaatst, waarin ook exact staat omschreven wat de werkzaamheden inhouden.

Boekhouding & Administratie

24 juni 2019

Wegens zwaarwegende omstandigheden heeft het bestuur zich genoodzaakt gevoeld om de samenwerking met de boekhouder acuut te verbreken. 
Per direct zal de gehele administratie worden uitgevoerd door het bestuur. Alle informatie en vragen inzake betalingen, facturen en dergelijke kunnen voortaan worden gericht aan nsvtfinancieel2@gmail.com
Op kort termijn zullen alle leden meer informatie ontvangen per post inzake de boekhouding (exacte verdeling van werkzaamheden en de toekomstige accountant).
Wij vragen om uw begrip en uw geduld en excuseren ons bij voorbaat voor het ongemak.

Bericht van Henk Jan van der Bijl (voorzitter jurykorps)

24 juni 2019

Het bestuur en de juryleden stellen het erg op prijs als de fokkers en eigenaren met een reeds ingeschreven Tinkermerrie of Tinkerruin nogmaals naar een keuring willen komen. Dit kan met een merrie of ruin, die niet over een Ster-predicaat beschikt en heeft dan als doel om via graadverhoging dit predicaat alsnog te behalen. Meerdere fokkers/eigenaren zijn U voorgegaan!  Dit kan ook met een reeds ingeschreven Stermerrie of Sterruin. Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen is bij een 1e premie dan weer mogelijk. Tevens biedt de Centrale Keuring de mogelijkheid  voor een eventueel MODEL-predicaat. Hier is dan wel een minimale leeftijd van vijf jaar aan gekoppeld. Fokken is een levenswerk en gaat van generatie naar generatie. Het bouwen aan predicaatrijke bloedlijnen is een uitdaging voor fokkers en eigenaren.

Nieuwsbrief NSvT 

Bonte Nieuwtjes

Commissie Sport

25 mei 2019

Op  25 mei 2019 heeft het bestuur, in samenspraak, besloten dat de Commissie Sport geen levensvatbaarheid meer heeft.
Door een chronisch gebrek aan vrijwilligers, zowel achter de schermen als ter plaatse, blijkt het organiseren van de concoursen bijna onmogelijk te zijn.
Zodoende zal deze Zomercompetitie van 2019 de laatste zijn, wat betekent dat vanaf het indoorseizoen 2019/2020 geen wedstrijden meer door ons worden georganiseerd.
Gelukkig zijn er diverse andere organisaties waarbij er, speciaal voor koudbloeden, gestart kan worden.

We bedanken alle vrijwilligers, locaties, juryleden en deelnemers van het heden en het verleden. We hebben genoten van alle gezellige en mooie sportevenementen. Met veel bloed, zweet en tranen hebben vele ruiters schitterende resultaten geboekt.

Vacature bestuurslid

27 mei 2019

Op dit moment bestaat het bestuur uit  5 personen (verkozen) en 1 persoon  die zich verkiesbaar zal stellen op de  volgende ALV. Zodoende zouden we  dan uitkomen op een totaal van 6, waar we echter met  een oneven aantal dienen te  zijn. We hebben dus  een vacature vrij voor  Algemeen Bestuurslid. De  taken  zijn  het ondersteunen van de  Commissie Fokkerij,  de  secretaris,  het  werven van sponsors  en het (mede) organiseren van aanvullende evenementen  en/of  recreatieritten.    Interesse?  Mail ons op nsvtkantoor@gmail.com

Keuringen

27 mei 2019

De eerste keuringen zijn binnenkort al gepland, inschrijven kan op www.nsvt.eu Vragen kunnen  altijd worden gesteld op nsvtkeuringen@gmail.com

 • Dit jaar zijn er een aantal veranderingen;
  Speciale keuringen voor de kruisingen, in hun eigen klasse, inclusief premies
 • BOA (Best Over All) -  een extra prijs  voor de beste Tinker van de  dag, gekozen uit de  jeugd & dagkampioenen.
 • Paarden die in het verleden eerder een Ster Predicaat hebben behaald mogen gewoon meedoen aan een Reguliere Keuring en op die wijze ook weer aan het Dagkampioenschap en Nederlands Kampioenschap.
 • De registratiekosten die  voorheen werden berekend bij het deelnemen aan een keuring zijn vervallen. De deelnamekosten zijn €28,50, dit is inclusief  opname/registratie.

  Al met al extra redenen om heel snel in te schrijven voor een keuring!

Vrijwilligers

27 mei 2019

Al vele malen over geschreven en gesproken, maar we zijn altijd zoekende naar  vrijwilligers, zowel op locatie als achter de schermen. Bijvoorbeeld bij de keuringen of recreatieritten. Wil jij & kan jij een dag(deel) komen helpen? Stuur een mailtje naar nsvtkantooor@gmail.com

Agenda 2019

27 mei 2019
 • 15 Juni - Reguliere keuring Leusden (ook Zomercompetitie)
 • 22 Juni - Thuiskeuring Ouddorp (ook open voor deelnemers van buitenaf)
 • 27 Juli - Reguliere keuring Bronneger (ook Zomercompetitie)
 • 17 Augustus – Reguliere keuring Hantum
 • 24 Augustus - Reguliere keuring Heeze (ook Zomercompetitie)
 • 7 September -  Thuiskeuring Daarle (ook open voor deelnemers van buitenaf)
 • 28 September - Reguliere en Centrale Keuring Achterveld & Finale Zomercompetitie


NSvT hengstenkeuring en hengstenshow 31 maart 2018

 29 maart 2018

Locatie: LR Nimmerdor 
Kerkweg 3
3832 RH Leusden

 1e Bezichtiging buitenterrein 11.00 uur 
 RUBRIEK Stamboekhengst 3-4 jaar
 4. Djay off my Djenges 528023201510080
Geb.: 12-4-2015 Inteelt: 0.00 Bruinbont Chipnr: 528246002452640 PSSM: N/N
V. Djoser Nuage 52802100802188 DGGKDD 
M. Djupa 200401886 PSSM: N/N
MV. Collin van de Gorterstraat DGKKDD MODEL 20000875 DGGKDD
Fok./Eig.: Mevr. J. Groenewoud, Vinkeveen
 
 RUBRIEK Registerhengst 3-4 jaar
 3. Murdoch 528023201720688
Geb.: 1-5-2014 Inteelt: 0.00 Palomino Chipnr: 981000008040876 PSSM: N/N
 V. N.N. 0 
M. N.N. 0 
MV. N.N. 0
Fok.: onbekend, 
Eig.: Mevr. K. Gruijters, Beek en Donk
 
 5. SD Referee 201500119
Geb.: 1-1-2015 Inteelt: 0.00 Zwartbont Chipnr: 977200009301003 PSSM: N/N
V. SD Streetfighter 
M. SD Silky 
MV. N.N. 0
Fok.: onbekend, 
Eig.: Fam Borst - Platel, Zuidwolde
 
 6. Tine's Alano my dream 056-031-201500031
 Geb.: 4-4-2015 Inteelt: 0.00 Valk Chipnr: 981100004197609 PSSM: N/N
 V. San Cler Creme Biscuit 826068100011276 
M. Sherry Sundance 
MV. N.N. 0
Fok.: onbekend, 
Eig.: J. Jeeninga, Vught
 
 RUBRIEK Registerhengst 5 jaar +
  17. Deaglán Snorremans van Germania 826068b00010710
Geb.: 1-5-2009 Inteelt: 0.00 Zwartbont Chipnr: 528210002359385 PSSM: N/N
V. Natwest 201210196 
M. Aislinn 0910873 
MV. Coates Oliver 
Fok.: onbekend, 
Eig.: Mevr. A. de Laat - Pierlo, Berlicum
 
 ENKEL TYPERING IVM OVERNAME GCDHA
 2. Boris Sebastiaan van Stal Vlot 528023-200910198 DGGKDD
Geb.: 17-4-2009 Inteelt: 0.00 Zwartbont PSSM: N/N
V. Mickey Boy 
M. Bonette 
MV. N.N. 0
Fok.: onbekend, 
Eig.: Mevr. C. Overgoor, Klazienaveen-Noord
  
ENKEL TYPERING IVM OVERNAME GCDHA
 1. Sir Mac Kinnley Hill 200401918 DGGKDD
Geb.: 29-5-2004 Inteelt: 0.00 Zwartbont Chipnr: 528210000428984 PSSM: N/N
V. Glen King Hill van de Bonte Parels 20000931 DGGKDD 
M. Aileen 20000193 
MV. N.N. 0
Fok.: S. van Cuijlenborg, Kalkar
Eig.: M. Reijerse, Wassenaar
 
 REEDS VOORLOPIG GOEDGEKEURD
 8.  Dodge Viper 201300036 VGGKDD
Geb.: 14-6-2013 Inteelt: 0.00 Bruinbont Chipnr: 528246002139223 PSSM: N/N
V. Kaulo Mengro of OZ (ITS Viper) 372-006-090000702 
M. Brenda 528015120061128 
MV. N.N. 0
Fok./Eig.: de Koning, Bruchterveld
 
 REEDS VOORLOPIG GOEDGEKEURD
 7. Snicker Go-Go 201310242 VGGKDD
Geb.: 5-4-2013 Inteelt: 0.00 Bruinbont Chipnr: 528246002170817 PSSM: N/P1
V. Dusty Go-Go 
M. Shirley Go-Go 
MV. Tom
Fok.: H, Kanters
Eig.: Mevr. K. Gruijters, Beek en Donk
 
RUBRIEK Model Hengst  12.00 uur binnenbaan
 9. Iona's Nolan 020110125 DGGKDD
Geb.: 9-5-2011 Inteelt: 0.00 Zwartbont Chipnr: 528246001059712 PSSM: N/N
V. Billy Blue van de Tukker 200303139 DGGKDD PSSM: N/N
M. Iona 20000315 MODEL 
MV. N.N. 0
Fok./Eig.: Mevr. N. Karssing, Wapenveld
 
10. Jelani's Bowen 200702761 DGGKDD
Geb.: 25-3-2007 Inteelt: 0.00 Zwartbont Chipnr: 528210000881412 PSSM: N/N
V. Chakotay 20000865 
M. Shayla Vegilin van Claerbergen 199801276 STER PSSM: N/N
MV. N.N. 0
Fok./Eig.: S. Ekelmans - Keyzer, Vuren
 
RUBRIEK Stamboekhengst 2 jaar  12.15 binnenbaan
16. Never Guessed Finally by Victorio van Stal Kinnema 201600008
Geb.: 25-5-2016 Inteelt: 0.00 Zwartbont Chipnr: 528210004461412 PSSM: N/N
V. Victorio 528023200610520 DGGKDD MODEL PSSM: N/P1
M. Verzichts Grays Delight 826073001072260 PSSM: N/N
MV. N.N. 0
Fok.: Mevr. Familie van Leeuwen - van Dongen, Marminiac
Eig.: M. Hannema-Bijma, Hantum 

RUBRIEK Registerhengst 2 jaar  12.25 binnenbaan
14. Macklemore van Stal Roseboom 201600025
Geb.: 5-5-2016 Inteelt: 0.00 Zwartbont Chipnr: 528210004461213 
V. Pluto v/d Holtmaat 201200083 
M. Tosca 199401509 
MV. N.N. 0
Fok./Eig.: Mevr. D Roseboom - Veurink, Coevorden
  
12. Robbedoes 528023201720579
Geb.: 4-2-2016 Inteelt: 0.00 Bruinbont Chipnr: 528246002620460 
V. N.N. 0 
M. N.N. 0 
MV. N.N. 0
Fok.: onbekend, 
Eig.: Fam Borst - Platel, Zuidwolde
 
11. Spartacus III 372003006843331
Geb.: 1-5-2016 Inteelt: 0.00 Cremello bont Chipnr: 372140316843331
PSSM: N/N 
V. N.N. 0 
M. N.N. 0 
MV. N.N. 0
Fok.: onbekend, 
Eig.: A. Ordelman, Gelselaar
 
15. San Cler Jimmy's Gold 826035161385221
Geb.: 28-5-2016 Inteelt: 0.00 Palomino Chipnr: 958000010577025 PSSM: N/N
V. San Cler Goldfinger 
M. San Cler Marmalade 
MV. N.N. 0
Fok.: onbekend, 
Eig.: M. Hannema-Bijma, Hantum 
 
Aansluitend Jeugdkampioenschap 2 jarige hengsten 
Lunchtijd/pauze
2e Bezichtiging binnenbaan 
 
 =========================================================================
SCHEMA HENGSTENSHOW (aangepast)

Tijd
15.30
15.37
15.44
15.52
15.59
16.06
16.20
16.28
16.35
Naam Hengst
Boris Sebastiaan
Bing van Stoeterij de Ierse Tinker
Nuadhu Nuage
Tine's Alano my dream (ovb GK)
Iona's Nolan
Pauze 15 minuten
Jelani's Ikenna Legacy of Chakotay 
Janesho Snorremans van Germania
Dodge Viper (ovb GK)
Naam hengstenhouder
Corrie Overgoor
Monique Bijl
Chantal Borst - Platel
Joyce Jeeninga
Natalie Karssing
 
Stal Veldhoeve
Sharon Nawijn
Bianca de Koning
Wijze van voorbrengen
Los
In de lijnen 
Oh zadel/Los
Los
Oh zadel/ Los
 
Lijnen /Los
Oh zadel/ Los
Aan de hand/Los
16.42
16.49
16.56
17.10
17.17
17.24
17.31
17.38
17.46
17.53
18.01
18.15
Legend from the Heavenlysmiles
Sir Mac Kinnley Hill
Jelani's Bowen
Pauze 15 minuten
Deaglan Snorremans van Germania
Thaddeus O'Britain
Djay off my Djenges (ovb GK)
Daragh van de Gyspy Spirit
SD Referee (ovb GK)
Verassingstrio
Einde
TREKKING LOTERIJ in kantine
Masja Rijvers
Mireille Reijerse
Sandra Ekelmans
 
Aniek de Laat - Pierlo
Tinker Cottage O'Britain
Jolanda Groenewoud
Felicia Garcia
Chantal Borst - Platel
 
 
 
Verrassing
Aan de hand/Los
In de lijnen/Los
 
Aan de hand/Los
In de lijnen
Los
Oh zadel/Los
Los
 
 
 

Nieuwe website online

2 februari 2018

Onze nieuwe website is online! Vanzelfsprekend dienen er nog aanpassingen te worden gedaan, maar de basis staat er! 

Let op! Ons adres is gewijzigd per direct. Alle stukken per post verzenden naar adres op deze website!

Aanbieding PSSM1 testen 

23 januari 2018

Voor de periode t/m 31 maart 2018 is er een kortingsactie op de PSSM1 testen. Betaal nu 10% minder, waardoor je slechts 36 euro betaalt.

Aanvragen? nsvtpssm@gmail.com

© NSvT 2018

Delen